Projekty w ramach Unii Europejskiej

/media/1440/glowna/20220216_124337_393263.jpg

Poprawa warunków pracy oraz samopoczucia pracowników firmy "Szkło" Zakład
Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz

 

Firma Szkło Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz realizuje projekt pn: Poprawa warunków pracy oraz samopoczucia pracowników firmy "Szkło" Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz, o numerze RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących
chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Kwota przyznanego dofinansowania: 360.392,56 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym problemom zdrowotnym oraz poprawa warunków pracy pracowników w firmie “Szkło” Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz.

 

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej produkcji szkła grzejnego z insertem przez „Szkło” Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska-Jaz, Marek Jaz

 

Firma Szkło Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz realizuje projekt pn: Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej produkcji szkła grzejnego z insertem przez „Szkło” Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska-Jaz, Marek Jaz, o numerze RPZP.01.01.00-32-0002/19 - dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji szkła grzejnego z insertem tekstylnym. Szkło z powłoką przewodzącą jest nową grupą produktów. Głównym zagadnieniem technologicznym jest zastosowanie insertu w konstrukcji szkła grzejnego.

Rezultaty projektu:

Produkcja szkła grzejnego z insertem tekstylnym stanowi wyzwanie technologiczne oraz
przyczyni się do powstania nowej wiedzy w zakresie technologii materiałowych. Wnioskodawca będzie musiał samodzielnie opracować nową technologię produkcji innowacyjnej gamy wyrobów. Nie istnieje obecnie na świecie technologia umożliwiająca produkcję szkła grzejnego z insertem. Realizacja projektu wynika również z potrzeb
społecznych/gospodarczych/rynkowych – dzięki realizacji projektu powstanie nowy rodzaj materiału użytkowego oraz dekoracyjnego o wszechstronnym zastosowaniu. Począwszy od mieszkań, domków jednorodzinnych, obiektów biznesowych czy obiektów użyteczności publicznej. Zastosowanie nowej gamy wyrobów wpłynie na rozwój przestrzeni publicznej. Wnioskodawca pragnie nową gamę wyrobów wdrożyć na rynki międzynarodowe, w
szczególności do Niemiec, Holandii, Szwecji, Norwegii i Francji – gdzie obecnie prowadzi współpracę biznesową. Realizacja projektu umożliwi mu budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w zakresie rozwiązań laminowanych. Będzie pionierem w tego typu rozwiązaniach użytkowych i realizacja projektu pozwoli mu na dywersyfikację tej
innowacyjnej i nowoczesnej grupy produktów. Korzyściami mierzalnymi w ramach projektu będą wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost ilości klientów krajowych oraz międzynarodowych. Korzyściami niemierzalnymi jest wzrost zadowolenia klientów, dywersyfikacja oferty, budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych integrujących rozwiązania szklane i ekrany cyfrowe przez “Szkło” Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz

 

Firma Szkło Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz realizuje projekt pn:  Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych integrujących rozwiązania szklane i ekrany cyfrowe przez “Szkło” Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz” o numerze RPZP.01.01.00-32-0008/20 - dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projekty jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych integrujących rozwiązania szklane i ekrany cyfrowe. Efekty projektu zostaną wdrożone do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Problemem technologicznym, który będzie przedmiotem badań jest określenie możliwości łączenia ekranów cyfrowych ze szkłem powlekanym, lustrzanym (tzw. lustro weneckie) w sposób uniemożliwiający wykrycie ekranu po jego wyłączeniu.

Rezultaty projektu:

Planowane do realizacji badania oraz oczekiwane efekty stanowią ważny element rozwoju danego sektora gospodarki i branży. Profil oraz tematyka podejmowanych badań wynika z analizy oraz oczekiwań rynku. W pewnym sensie stanowią również wyznaczenie kierunków nowych rozwiązań technologicznych. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie występujących problemów oraz barier technologicznych w danej dziedzinie wiedzy. Wyniki prac B+R będą rozpowszechnione zgodnie z formami określonymi w regulaminie naboru. Pozwoli na to upowszechnienie know-how oraz budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Projekt jest przykładem, że przedsiębiorstwa aktywnie uczestniczące w procesie B+R wyznaczają standardy na rynku oraz pokazują nowe ścieżki rozwoju danej branży. Wpływają na popularyzację pewnych technologii czy produktów. Realizacja projektu wpłynie na wzrost innowacyjności zachodniopomorskiej gospodarki. Zaangażowanie przedsiębiorstwa w poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i tworzenie nowych
produktów i usług z wykorzystaniem działalności B+R ma znaczenie dla rozwoju zachodniopomorskiej gospodarki.
Korzyści ekonomiczne: wzrost przychodów ze sprzedaży, dywersyfikacja portfela klientów, rozwój sprzedaży na rynku krajowym oraz międzynarodowym; Korzyści społeczne: wzrost zadowolenia klientów, wzrost dostępu klientów do lepszych jakościowo produktów, realizowanie projektu z poszanowaniem postulatów równości szans oraz zrównoważonego rozwoju; Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu nakładów na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim – wszystkie nakłady ponoszone w ramach projektu będą związane z działalnością B+R, zatem należy uznać, że projekt koresponduje ze wskaźnikiem określonym w RPO WZ właściwym dla PI 1b, tzn. Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB.
 

“Wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji szkła laminowanego z insertem przez przedsiębiorstwo Szkło Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska Jaz i Marek Jaz” 

 

Firma Szkło Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska - Jaz i Marek Jaz realizuje projekt pn: “Wdrożenie innowacyjnej w skali światowej technologii produkcji szkła laminowanego z insertem przez przedsiębiorstwo Szkło Zakład Szklarski S.C. Krystyna Bańkowska Jaz i Marek Jaz”  o numerze RPZP.01.05.00-32-W042/19-00  - dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego w ramach branży drzewno-meblarskiej w miejscowości Stobno w gminie Kołbaskowo. W ramach projektu zostanie wdrożona innowacja produktowa obejmująca nową gamę wyrobów jaką jest szkło laminowane z insertem dekoracyjnym.

Rezultaty projektu:

Założenia projektu korespondują z realizacją wskaźnika strategicznego określonego w RPO WZ 2014-2020 właściwym dla PI 3c tj. „Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP”, oraz specyficznym wskaźnikiem rezultatu dla Programu tj. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%) – ponieważ w wyniku jej realizacji zostanie wdrożona innowacja procesowa w skali międzynarodowej oraz zostaną wprowadzone na rynek produkty o parametrach technicznych niespotykanych u firm konkurencyjnych na świecie. Dzięki wdrożonym innowacjom produktowym i procesowym Wnioskodawca poprawi pozycję konkurencyjną na poziomie międzynarodowym w bardzo istotnym stopniu. Znacznie poprawi się poziom innowacyjności Wnioskodawcy. Realizacja produktu umożliwi wdrożenie wyników B+R do praktyki gospodarczej Wnioskodawcy. Ma to istotne znaczenie w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki woj. zachodniopomorskiego. Nowe produkty cechują się nowatorskimi cechami oraz funkcjonalnościami niestosowanymi przez podmioty konkurencyjne w Polsce i na świecie.
 

/media/1440/glowna/20220216_124337_393263.jpg